เอกสารประกอบการอบรม

"หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Elcetronic Market:

e-mrket)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(elcetronic bidding : 

e-bidding)" วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560


 
เอกสารประกอบ 1    
เอกสารประกอบ 2
   
เอกสารประกอบ 3  

คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 
       
 

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง"

ศธ.0513.10105/2841

ลว. 16 มีนาคม 2560

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน"

ศธ.0513.10105/1283

ลว. 30 มีนาคม 2560

 

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง"เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

 
  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่อง"เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ

แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

 
  เอกสารประกอบ1 เอกสารประกอบ 2 เอกสารประกอบ 3 เอกสารประกอบ 4