สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่อง

"การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้"

 

สรุปการดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อทำการสำรวจและประเมินราคา

พร้อมควบคุมสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้องครบถ้วน

 

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง

"การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)"

 

สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง "การสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน"

 

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "การจำแนกพัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ"

 

รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในส่วนของงานพัสดุ)

ณ วิทยาเขตศรีราชา

 

รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในส่วนของงานพัสดุ)

ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในส่วนของงานพัสดุ)

ณ วิทยาเขตสกลนคร

 

ขออนุมัติจัดทำโครงการ "อบรมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"

 

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน"

 

ขอเชิญประชุม (ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

ข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

ข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายงานการประชุม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

(ประชุมหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลอาคารเพื่อนำเข้าระบบ ERP)

 

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 22 มกราคม 2563

 

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 23 มกราคม 2563

 

รายงานการประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

(การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562)

 

รายงานการประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

(การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562)

 

รายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

(การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562)

 

สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอาคาร

และครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขอเชิญประชุม (ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

ข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

ขอเชิญประชุม (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อประชุมพิจารณาการประเมินอายุ และราคาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง)

 

รายงานการประชุม วันที่ 13 มีนาคม 2563 (ประชุมติดตาม

พร้อมแก้ไขปัญหาการนำข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง นำเข้าระบบ ERP)

 

รายงานการประชุม วันที่ 19 มีนาคม 2563 (ประชุมติดตาม

พร้อมแก้ไขปัญหาการนำข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง นำเข้าระบบ ERP)

 

สรุปผลการจัดสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)"

 

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา"

 

สรุปผลการจัดสัมมนาเรื่อง "การจำแนกพัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ"

 

ขออนุมัติโครงการประชุมเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกเรื่อง

"การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ให้ถูกต้อง และติดตามการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

 

รายงานการปฏิบัติการเชิงรุก ณ วิทยาเขตศรีราชา

(รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง)

 

รายงานการประชุม ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

รายงานการประชุม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 

สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง "การแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

 

สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง "การสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน"

 

ขออนุมัติจัดทำโครงการ "อบรมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

 

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน)

ด้านการเงินและพัสดุ ณ วิทยาเขตศรีราชา

 

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในกาประชุม (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน)

ด้านการเงินและพัสด ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ

ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน)

ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

 

ขอเชิญร่วมโครงการพี่สอนน้องหัดเดิน หลักสูตร

"การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่" รุ่นที่ 1 ปี 2562

 

*********************************************

 

สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ขออนุมัติโครงการสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อน"

 

รายงานการประชุม เรื่อง โครงการ ให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง" วันที่ 5-6 มีนาคม 2563

ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุระจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สตง. 

 

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สตง.

 

รายงานการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ

"การแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

 

รายงานการประชุม โครงการให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุเพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในส่วนของพัสดุ)

 

สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่อง "การจำแนกพัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ"

 

สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สรุปผลการจัดประชุม เรื่อง "การแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

 

สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)"

 

สรุปผลการจัดประชุม เรื่อง "การสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน"

 

 

*********************************************

 

สรุปผลการจัดโครงการ

 

1.1 ขออนุมัติโครงการ

สัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

1.2 สรุปผลการจัดโครงการ

"จัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)"

 

*********************************************

2.1 ขออนุมัติโครงการสัมมนา

เรื่อง "การจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)"

2.2 สรุปผลการจัดโครงการ

"การจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)"

 

*********************************************

3.1 ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง

"บทเรียนและข้อกังวลของนักพัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

3.2 สรุปผลการจัดโครงการ

"บทเรียนและข้อกังวลของนักพัสดุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

 

*********************************************

4.1 ขออนุมัติโครงการ

สำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ถูกต้องครบถ้วน

และหลักการค่าใช้จ่าย

4.2 สรุปผลการจัดประชุม

เรื่อง "การสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ถูกต้องครบถ้วน"

 

*********************************************

5.1 ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)"

5.2 สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)"

 

*********************************************

 

การวิเคราะห์การแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญา

1. การวิเคราะห์การแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การพัฒนากระบวนการแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญา

 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทาง ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสนอแนวทาง

ข้อเสนอแนะ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

*********************************************

 

รายงานผลการจัดโครงการประชุม

เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

 

*********************************************

 

สรุปผลการจัดโครงการ

"จัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)"

 

************************************

 

รายงานผลการจัดโครงการประชุม
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” และอื่น ๆ
(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

 

 

รายงานผลการจัดโครงการประชุม
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” และอื่น ๆ
(วิทยาเขตกำแพงแสน)

 

 

รายงานผลการจัดโครงการประชุม
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” และอื่น ๆ
(วิทยาเขตศรีราชา)

 

 

เอกสารประกอบโครงการสัมมนา
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ของหน่วยงานของรัฐเพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1. Powerpoint

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

3. พระราชบัญญัตืการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี2560

5. กฎกระทรวงฉบับที่4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง

6. กฎกระทรวงฉบับที่ 9 ฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

1.การรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและ

การจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการวิชาการและการจ้างที่ปรึกษา

ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ได้

 

1.นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการให้บริการทางวิชาการหรือการจ้างที่ปรึกษา

 

1. ขั้นตอนการดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
2. แบบขอให้ซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) ดาวน์โหลด
3. รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) ดาวน์โหลด

4. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ดาวน์โหลด
5. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย/เงินโครงการพัฒนาวิชาการ ดาวน์โหลด

6.1 แบบขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินเกิน 100,000.-บาท)

ดาวน์โหลด
6.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลด
6.3 เอกสารแนบท้าย (มิใช่งานก่อสร้าง) ดาวน์โหลด

6.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

ดาวน์โหลด
6.5 การจัดทำราคากลาง ดาวน์โหลด
6.6 เอกสารแนบท้าย งานจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลด
6.7 แบบฟอร์มขอรายละเอียดคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
7. ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด
9.กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 ดาวน์โหลด

 

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง 1 กฎกระทรวง 2 กฎกระทรวง 3 กฎกระทรวง 4 กฎกระทรวง 5 กฎกระทรวง 6

กฎกระทรวง 7

หนังสือที่ กค.0405.4/ว.322 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 รายการ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หน้า 1-6

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-13

วิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1-8

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-11

เอกสารประกอบการอบรม

"หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Elcetronic Market:

e-mrket)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(elcetronic bidding : 

e-bidding)" วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560


 
เอกสารประกอบ 1    
เอกสารประกอบ 2
   
เอกสารประกอบ 3  

คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 
       
 

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง"

ศธ.0513.10105/2841

ลว. 16 มีนาคม 2560

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน"

ศธ.0513.10105/1283

ลว. 30 มีนาคม 2560

 

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง"เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

 
  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่อง"เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ

แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

 
  เอกสารประกอบ1 เอกสารประกอบ 2 เอกสารประกอบ 3 เอกสารประกอบ 4