รายงานผลการจัดโครงการประชุม

เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

 

*********************************************

 

สรุปผลการจัดโครงการ

"จัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)"

 

************************************

 

รายงานผลการจัดโครงการประชุม
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” และอื่น ๆ
(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

 

 

รายงานผลการจัดโครงการประชุม
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” และอื่น ๆ
(วิทยาเขตกำแพงแสน)

 

 

รายงานผลการจัดโครงการประชุม
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ” และอื่น ๆ
(วิทยาเขตศรีราชา)

 

 

เอกสารประกอบโครงการสัมมนา
เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ของหน่วยงานของรัฐเพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1. Powerpoint

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

3. พระราชบัญญัตืการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี2560

5. กฎกระทรวงฉบับที่4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง

6. กฎกระทรวงฉบับที่ 9 ฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

1.การรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและ

การจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการวิชาการและการจ้างที่ปรึกษา

ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ได้

 

1.นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการให้บริการทางวิชาการหรือการจ้างที่ปรึกษา

 

1. ขั้นตอนการดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
2. แบบขอให้ซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) ดาวน์โหลด
3. รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) ดาวน์โหลด

4. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ดาวน์โหลด
5. ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย/เงินโครงการพัฒนาวิชาการ ดาวน์โหลด

6.1 แบบขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินเกิน 100,000.-บาท)

ดาวน์โหลด
6.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลด
6.3 เอกสารแนบท้าย (มิใช่งานก่อสร้าง) ดาวน์โหลด

6.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

ดาวน์โหลด
6.5 การจัดทำราคากลาง ดาวน์โหลด
6.6 เอกสารแนบท้าย งานจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลด
6.7 แบบฟอร์มขอรายละเอียดคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
7. ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด
9.กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 ดาวน์โหลด

 

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง 1 กฎกระทรวง 2 กฎกระทรวง 3 กฎกระทรวง 4 กฎกระทรวง 5 กฎกระทรวง 6

กฎกระทรวง 7

หนังสือที่ กค.0405.4/ว.322 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 รายการ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หน้า 1-6

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-13

วิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1-8

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-11

เอกสารประกอบการอบรม

"หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Elcetronic Market:

e-mrket)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(elcetronic bidding : 

e-bidding)" วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560


 
เอกสารประกอบ 1    
เอกสารประกอบ 2
   
เอกสารประกอบ 3  

คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

 
       
 

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง"

ศธ.0513.10105/2841

ลว. 16 มีนาคม 2560

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน"

ศธ.0513.10105/1283

ลว. 30 มีนาคม 2560

 

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง"เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส

 
  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่อง"เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ

แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

 
  เอกสารประกอบ1 เอกสารประกอบ 2 เอกสารประกอบ 3 เอกสารประกอบ 4