วันที่ 29 กันยายน 25604.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ระดับโครงการพิเศษ)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

1. แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ และการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการลงรายการบัญชี

เพื่อการบันทึกบัญชี ปี 2555- ปี2559

 

วันที่ 28 เมษายน 2560

1.ขอให้ส่งสำเนาบัญชีฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

แบบฟอร์ม "ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ ERP ณ 31 มีนาคม 2560 

 

วันที่ 10 เมษายน 2560

1.ขอเชิญประชุมเรื่อง"การแก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี2557และปี2558ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี2559" 
 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560

1.ขอให้ดำเนินการบันทึกยอดเงินฝากธนาคาร  ณ วันสิ้นเดือน ในระบบ ERP

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

1.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตศรีราชา)

2.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)สำนักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร)

3.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตกำแพงแสน)


วันที่ 19 ธันวาคม 2559

1.ขอให้ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร 30 กันยายน 2559 (เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเรื่อง "แนวปฏิบัติและขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน โครงการพัฒนาวิชาการ วิทยาเขตบางเขน  แก้ไข ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเรื่อง"แนวปฏิบัติและขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ วิทยาเขตบางเขน แก้ไข ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

 

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

1.แจ้งการเปิดสมุด ADJ เพื่อการบันทึกบัญชี ปี2555+ปี2559 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ

1.สรุปยอดธนาคารออมทรัพย์และกระแสรายวันในระบบ ERPณ 30/09/2016
 (ข้อมูล ณ 07/11/2016)

2.สรุปยอดธนาคารเงินฝากประจำในระบบ ERP ณ 30/09/2016(ข้อมูล ณ 07/11/2016)

1. ที่ศธ.0513.10105/ว.1424ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

>>>แบบฟอร์มสถานะการใช้งานบัญชีเงินฝากธนาคาร<<<

2.ที่ ศธ.0513.10105/ว.1425 ขอให้ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อส่ง สตง.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

>>>ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร 30 กันยายน 2558<<<

ติดตามเอกสารในการจัดทำงบการเงินโครงการพิเศษ เพื่อการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 บัญชีข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายหลัก ของโครงการ

 รายการเอกสารที่ผู้สอบต้องการ

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเรื่อง "การบันทึกบัญชี ปี ๒๕๕๕- ปี ๒๕๕๘ เพื่อปิดรอบระยะเวลาบัญชี เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

การปรับปรุงรายการบัญชี

 เอกสารชุด 1 การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินยืม

 เอกสารชุด 2 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง - JV (สมุดรายวัน)

 เอกสารชุด 3-1 ปรับปรุงใบลูกหนั้รายการเดินสะพัด

 เอกสารชุด 3-2 ปรับปรุงเจ้าหนี้ ระหว่างกัน

 เอกสารชุด 4 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง - FP (ค่าเสื่อมราคา)

ด่วนที่สุด ขอให้ส่งสำเนาบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ณ 30 กันยายน 2558

 แบบสำรวจผลการดำเนินงานในระบบ ERP สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕- ๒๕๕๗

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย 09/03/2559

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย(2รายการขึ้นไป)  09/03/2559

 แบบฟอร์มจัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชี สำหรับโครงการพิเศษ

 คู่มือการสร้างภาษี ณ ที่จ่าย 

 การนำส่งภาษีปีภาษี2557 

 รหัสแผนงานเงินรายได้ ปี 2557

 คู่มือระบบการบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ (Fixed Assets) update 07/03/2556

 วงจรบัญชี  (อบรมโครงการพิเศษเมื่อ27ก.พ56)

 คลิกที่นี่ การกรอกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ ERP     
  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มยืนยันผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ ERP

 แบบสำรวจข้อมูลการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 แนวปฏิบัติการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังปิดระบบการลงทะเบียน(ป.โท-ป.เอก) ภาคปลาย ปีการศึกษา2555วิทยาเขตบางเขน/ วิทยาเขตกำแพงแสน 


(จากการประชุมเมื่อ15พ.ย.55 ณ  ห้องประชุมธีระสูตบุตร) update 21/11/55

แบบฟอร์มทะเบียนสินทรัพย์

AssetTable  

 

Assetbook  

 

AssetTrans  

 

AssetGroup

 

KUAssetType 

 

โปรแกรมต่างๆ

 โปรแกรม Teamviewr 

 

 โปรแกรม DhtmlEd 

 

  AX config 32 bits  สำหรับ windows xp

 

 AX config 64 bits   สำหรับ windows 7

 

 วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม AX config 

 

ku_TRN 32bits / ku_dev 32bits  (โปรแกรมทดสอบ for windows xp) 

 

  Ku_TRN 64bits / Ku_dev 64bits  (โปรแกรมทดสอบ for windows7)

 

 

 

<< หน้าแรก >> <<ระบบ ERP และคู่มือต่างๆ >>