ประกาศ "เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนามก. ประจำปี2559"

 คำชี้แจง   การรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนามก. ประจำปี2559


คำชี้แจงกองทุนพัฒนา มก.

  
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษานี้จะต้องกรอกข้อความให้สมบูรณ์ และ

ตรงตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 

 ทุนการศึกษา 

1.รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามระเบียบของสถาบันที่ศึกษากำหนด

2.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   (หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการโดยจัดทำเอง)


3.หลักฐานการมีส่วนร่วมของงานส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ คณะ สำนัก สถาบัน
  (หมายถึง ภาระงานที่นอกเหนือจากงานประจำที่ได้รับมอบหมาย )


4. กรณีขอทุนครั้งที่ 2 หรือ 3(แนบเอกสารที่เพิ่มเติม)

   
4.1 ใบรายงานผลการศึกษาหรือใบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
   4.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   4.3 ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
(ถ้ามี)

5. กรณีขอรับทุนใหม่ (แนบเอกสารเพิ่มเติม)

    5.1 หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
 5.2 หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
    5.3 รายละเอียดหลักสูตรที่ศึกษา


   ทุนฝึกอบรม/ดูงาน (เฉพาะหน่วยงานที่ขึ้นกับสำนักงานอธิการบดี)

1. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน

2. หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน


 การตัดสินของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถเรียกร้องใดๆ


  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน  

1. สาขาที่ศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ต้องตรงกับสายงานที่ปฏิบัติและหรือ

 

   จำเป็นต่อการพัฒนาหน่วยงาน 
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

 

   และชั้นสูงอยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ

 

   ไม่ได้รับทุนอื่นใดจากแหล่งอื่นในหลักสูตรเดียวกัน

 

4. ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา ตลอดจนจบหลักสูตรการศึกษานั้น
   ภายในระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)2ปี 
   ระดับปริญญาโท 2ปี และระดับปริญญาเอก 3ปี


ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก.

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

<<หน้าแรก>>