แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบ 7105 (พิมพ์บนกระดาษสีเขียวเท่านั้น!!!!)

แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์

แบบ 7218 (พิมพ์บนกระดาษสีเขียวเท่านั้น!!!!)

 แบบฟอร์มรายงานใบสำคัญทดรองจ่าย/สำรองจ่าย

 คู่มือวิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร ปี 2559 และปี 2560  

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินงบประมาณ 2561) 

 แบบฟอร์มการนำส่งเงินกฐินพระราชทานประจำปี 2560

เอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง 1 กฎกระทรวง 2 กฎกระทรวง 3 กฎกระทรวง 4 กฎกระทรวง 5 กฎกระทรวง 6

กฎกระทรวง 7

หนังสือที่ กค.0405.4/ว.322 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 รายการ

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หน้า 1-6

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-13

วิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1-8

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-11

ร่างคำสั่ง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความปลอดภัยวิธีสอบราคา แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความปลอดภัยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความสะอาดวิธีสอบราคา แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความสะอาดวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Advancing University Financial

Management Practices in Southeast Asia / ADVANSE ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559

 คู่มือการเข้าเว็บกองคลังออนไลน์ สำหรับบริษัท/ ห้าง/ ร้าน

 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอจำหน่ายสินทรัพย์ excel 01/03/2016

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223)

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)

 แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย  09/03/2016

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย(2รายการขึ้นไป)  09/03/2559

 แบบ สงป.303(โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)

 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี เดือนกันยายน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558