รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 สงป.301

(ไตรมาส 2)

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 สงป.302 (ไตรมาส 2)

 

นร.0722/19292

ลว. 27 กันยายน 2561

 

ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

ศธ.0513.10107/ว.1059

ลว. 18 มีนาคม 2562

 

ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562)

 

 

ศธ.0513.10107/14891

ลว. 27 พฤศจิกายน 2561

 

ขอส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2561-30 กันยายน 2561)