ปีงบประมาณ 2563
1.

ที่ อว.6501.0204/0920 ลว. 18 มีนาคม 2563

ขออนุมัติปรับปรุงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

2.

ที่ อว.6501.0204/ ลว. 0921 ลว. 18 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง "การร้องเรียน การอุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 และ 2

ปีงบประมาณ 2562

1.

ที่ ศธ.0513.10105/1546 ลว.22 พฤษภาคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานเรื่อง "การร้องเรียน อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 และ 2

ปีงบประมาณ 2561

1.

ที่ ศธ.0513.10105/1868 ลว.7 พฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง "การร้องเรียน อุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส1 และ 2

ปีงบประมาณ 2560

1.

ที่ ศธ.0513.10105/1287 ลว.30 มีนาคม 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/อุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2559

1.

ที่ ศธ.0513.10105/ 1681 ลว.26 กรกฎาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง "การร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง"