ที่

เลขที่

หนังสือ

ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
1. -

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 ต.ค. 63
2. 3892

รายงานการประชุม งานพัสดุ กองคลัง

19 ต.ค. 63
3. 3921

สรุปผลการจัดประชุม เรื่อง "การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

20 ต.ค. 63
4. 11765 หนังสือข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และรับรองการเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 ต.ค. 63
5. 3539 (1)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรื่อง "การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน"

29 มี.ค. 64
6. 3539 (2)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรื่อง "การทำสัญญา"

29 มี.ค. 64
7. 3539 (3)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรื่อง "การบอกเลิกสัญญา"

29 มี.ค. 64
8. 3539 (4)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เรื่อง "ค่าปรับตามสัญญา"

29 มี.ค. 64
9. - แนวปฏิบัติ การจัดจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 30 มี.ค. 64
10. 882 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มี.ค. 64
11. 883 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มี.ค. 64
12. 1070 รายงานผลการดำเนินงานเรื่อง "การร้องเรียน การอุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2 30 มี.ค. 64
13. 3688 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มี.ค. 64
14. 3613

ขออนุมัติโครงการประชุม เรื่อง "การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

- ประมวลภาพจากโครงการประชุม เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 มี.ค. 64
15. 3650

ขออนุมัติโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563"

- ประมวลภาพจากโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563" (ดำเนินการวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

30 มี.ค. 64
16. 3880

ขออนุมัติโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

- ประมวลภาพจากโครงการสัมมนา การจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

30 มี.ค. 64
17. 13239

ขออนุมัติโครงการปฏิบัติงานเชิงรุก เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

- ประมวลภาพจากโครงการสัมมนาปฏิบัติงานเชิงรุก เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

30 มี.ค. 64
18. 782

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้"

- ประมวลภาพโครงการสัมมนาเรื่อง "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้"

30 มี.ค. 64
19. 1116 รายงานผลการเชิญบุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 1 และ 2 2 เม.ย. 64
20. - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 เม.ย. 64
21. - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และรับรองการเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / กระบวนการขั้นตอนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of interest และการเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 9 เม.ย. 64
22. 1244 สรุปผลการจัดสัมมนา เรื่อง "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้" 19 เม.ย. 64
23. 1534 ขออนุมัติโครงการประชุมเรื่อง "แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน" (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 25 พ.ค. 64
24. 1789 สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง "แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน" (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 24 พ.ค. 64
25. 9704 แนวปฏิบัติการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 8 ต.ค. 64