ประจำเดือนมีนาคม 2560
 
 
     
     
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
เลขที่ E22(ก)/2559 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 หลัง

 

เลขที่ E23(ก)/2559

จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม ภาควิชาศิลปาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

เลขที่ E71/2559

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2560)

 

 

เลขที่ E74/2559

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560)


 

เลขที่ E76/2559

จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)
 
เลขที่ E82/2559

ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วย

 

 
เลขที่ E83/2559 ซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 ชุด
เลขที่ E85/2559

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 
เลขที่ E86/2559

ซื้อSmart Classroom จำนวน 7 ห้อง

 

 
เลขที่ E88/2559
เลขที่ ส.36/2559


เลขที่ ส.37/2559เลขที่ ส.41/2559
เลขที่ ส.42/2559


ซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วย

 

ประจำเดือนธันวาคม 2559

 

ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง(เฟอร์นิเจอร์)ประจำอาคารที่พักอาศัยบุคลากรหลังที่2

 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559สิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2560)

 

จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ

 

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ รายการ

 

 
เลขที่ E1/2560

ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

 

 
เลขที่ E1(ก)/2560

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 
เลขที่ E2/2560 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ (ครั้งที่ ๒)

 
เลขที่ E2(ก)/2560


เลขที่ E3/2560

เลขที่ E3(ก)/2560

เลขที่ E4/2560

เลขที่ E5/2560

เลขที่ E6/2560เลขที่ E7/2560


เลขที่ E8/2560


เลขที่ E10/2560เลขที่ E11/2560เลขที่ E12/2560เลขที่ ส.1/2560

เลขที่ ส.3/2560
จ้างปรับปรุงอาคารคณะประมง เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (อาคารเมฆบุญพราหมณ์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ซื้อเครื่อง GC-MS จำนวน ๑ เครื่อง

จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง

ซื้อเครื่อง HPLC-UV-MS จำนวน 1 เครื่อง

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๐ เดือน

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4
ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)


จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 10 เดือน
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)(ครั้งที่ 2)


จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) (ครั้งที่ 2)


จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน (ครั้งที่ ๒)
ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)


จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒ และ ๓ และอาคารกองบริหาร
การวิจัยและบริการวิชาการ ๑ อาคาร รวม ๔ อาคาร ระยะเวลา ๑๐ เดือน
(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๙๐)


จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕
หลังที่ ๔,๕,๖, และ ๗ (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน
(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)


ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๒ ตู้

ซื้อรถบรรทุก(อีแต๋น)จำนวน๒คัน(ครั้งที่๒)