ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ซื้อระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 396 เครื่อง ระยะเวลา 38 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

จ้างตกแต่งภายใน อาคารการเรียนการสอน ชั้น 1 (อาคาร 4) คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อเลี้ยงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

จ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารตึก 14 และ 15 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ซื้อเครื่องมือผ่าตััดต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

จ้างบริษัททัวร์โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี จำนวน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกเพาะชำ จำนวน 1 งาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกเพาะชำ จำนวน 1 งาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี จำนวน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561 - 17 มิถุนายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

ซื้อชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จํานวน 1000 License

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

จ้างพัฒนาโปรแกรมพร้อมจัดหาอุปกรณ์ สำหรับคลังข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

หนึ่งเดียว(Rabies One Data) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

กล้องจุลศัลยกรรม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

จ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และ

ป้องกันการสวมสิทธิ์ จำนวน 1 โครงการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

จ้างก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการสาธิตและวิจัย ตำบลกลางดง อำเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเจาะ ตัด และกรอกกระดูก จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

จัดทำประเมินศักยภาพงานและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จอ LED จำนวน 1 จอ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ จำนวน ๑ รายการ 

เงิน ๑๗,๗๖๔,๐๕๐.๐๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ เงิน ๕,๑๓๙,๐๘๑.๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ เงิน ๕,๑๓๙,๐๘๑.๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ระบบเครื่องเสียงและภาพประจำห้องเรียน อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เงิน ๓,๕๐๑,๖๘๒.๐๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรม

บริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เงิน ๘,๙๗๐,๒๘๖.๐๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

รายการจัดจ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และ

ป้องกันการสวมสิทธิ์ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

จ้างเหมาโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างลงเวปไซต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างซ่อมแซมและทาสีอาคาร 4 โครงการการศึกษานานาชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ (All in One PC) พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 75 เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 85 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 (ครั้งที่ 3) ระยะวเลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ระบบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างบริษัททัวร์เพื่อนำคณะผู้บริหารและนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ Makelearn & TIIM 2018 และทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ซื้อชุดตรวจวัดสำหรับแปลงตรวจวัดโครงสร้างถนนลาดยาง จำนวน 7 รายการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Laser Measurement System GPL- 3D/W จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

จ้างปรับปรุงห้อวฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วย

ของไหล (คาร์บอนไดออกไซด์) เหนือจุดวิกฤต หรือภายใต้สภาวะวิกฤตยวดยิ่ง)

จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุด

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

เหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี ตำบลโคกคาม อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสูญญากาศ จำนวน

5 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. จ้างออกแบบโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร ๑,๒,๓

และ ๔ คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

1. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและ

สำนักงาน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา

8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2561)