ศธ.0513.10105/3127

ลว. 15 มีนาคม 2560

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561(ไตรมาสที่1)

ศธ.0513.10105/12779

ลว. 17 ตุลาคม 2561

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 2 และ 3)

 

ศธ.0513.10105/14329

ลว. 15 พฤศจิกายน 2561

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 4)

 

ศธ.0513.10105/2982

ลว. 7 มีนาคม 2562

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 1)

 

ศธ.0513.10105/5935

ลว. 21 พฤษภาคม 2562

  ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 2)

อว.6501.0204/1343

ลว. 22 พฤศจิกายน 2562

  ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3 และ 4)

อว.6501.0204/3197

ลว. 27 สิงหาคม 2563

  ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

อว.6501.0204/1814

ลว. 24 มิถุนายน 2564

  ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564