ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบรายงานงบการเงินของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ซื้อเครื่องมือวัดกระแสการไหล (Rheometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

เช่ารถไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ จำนวน 36 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All in One PC) พร่้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 35 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 85 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 33 เดือน (1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2567) จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

จ้างดูแลและลิขสิทธิ์ Software ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ระยะที่ 2 (KU-ISEA/MY.KU) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักการกีฬา ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

ซื้อชุดสกัดสารออกฤทธิ์โดยใช้ไมโครเวฟ (Microwave Extrator Set) จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

ซื้อพระพุทธโสธร รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า (ออป) สำหรับงาน นนทรีสีทอง 64

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดเครื่องตอกเม็ดยา จำนวน 1 เครื่อง (เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

ซื้อระบบบริหารจัดการ IP-Camera พร้อมหน่วยบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

ซื้อ Building switch จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

ซื้อชุดเครื่องตอกเม็ดยา จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 86 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 กันยายน 2564

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดเครื่องผลิตและปรับโครงสร้างเนื้อสัมผัสอาหาร และส่วนผสมอาหาร จำนวน 1 ชุด (เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3 และ 4) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

จัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค (Microfluidizer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ซื้อชุดเครื่องผลิตและปรับโครงสร้างเนื้อสัมผัสอาหาร และส่วนผสมอาหาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) จำนวน 200 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุม, ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ, อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ศาลากลางแจ้ง และศาลาบุษบก ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแตวันที่่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแตวันที่่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ hyper Converged Infrastructure จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยวิธี CO2 Supercritical Fluid Extraction ขนาด 24 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ซื้อเครื่องแยกสารบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการปั่นเหวี่ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ สำหรับห้อง MRI จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

แผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าจอดรถ บริเวณลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 และหลังที่ 2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ซื้อรถยนต์นั่ง จำนวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1, อาคาร KU Mini shop, อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิครังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2565)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

(เงินรายได้)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการกรอกแผนเงินรายได้ ประจำปี 2562

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ศธ 0513.10105/ว.4066 ลว.22 กันยายน 2560

ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)