หัวข้อเรื่อง วันที่ปรับปรุง

รายงานการศึกษาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานอะิการบดี ปีการศึกษา 2556

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติการ(Action Plan) ระยะ 4ปี (พ.ศ.2557-2560) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศง2556-2565)

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 กองคลัง

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2557 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  สำนักงานอธิการบดี  2557

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  กองคลัง  2557

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ปีการศึกษา 2556

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557

นโยบายประกันคุณภาพ

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557