Select Language

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556
สัปดาห์ที่ 5 1 2
สัปดาห์ที่ 6 3 4 5 6 7 8 9
สัปดาห์ที่ 7 10 11 12 13 14 15 16
สัปดาห์ที่ 8 17 18 19 20 21 22 23
สัปดาห์ที่ 9 24 25 26 27 28
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่

 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2556

1.ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

2.การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐาน

ในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

วันที่ 25 ธันวาคม 2556

1.แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

วันที่ 19 ธันวาคม 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งเรื่องการเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคาร

3.การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้)

4.หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ เงินสมทบเงินประกันสังคมประจำปี 2556 วิทยาเขตบางเขน

วันที่ 16 ธันวาคม 2556

1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ\"การตรวจสอบและปรับปรุงรายงานทางการเงินในระบบERP"

วันที่ 09 ธันวาคม 2556

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานงดใช้งานในระบบ ERP

วันที่ 06 ธันวาคม 2556

1.แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2556

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

1.แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ในระบบ ERP

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

1.ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่จัดสรร

สำหรับยุทธาสตร์ประเทศ (CS)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

1.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

1. การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

1.มาตราการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.การกำกับติดตามการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2557

3.ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานบันทึกผ่านรายการบัญชีในระบบ ERP

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

1.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

2.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2556

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

1.ด่วนที่สุด!การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.ขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

3.การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

วันที่ 29 ตุลาคม 2556

1.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างลงทุนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

วันที่ 28 ตุลาคม 2556

1. ด่วนที่สุด!! ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556

2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3. ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557

วันที่ 21 ตุลาคม 2556

1. ด่วนที่สุด!! การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 21 ตุลาคม 2556

1.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัางประจำปีงบประมาณ 2554 (เงินรายได้)

2.ขอให้หน่วยงานดำเนินการสรุปรายละเอียดสถานะของเงินสำรองจ่าย หรือเงินทดรองจ่าย

วันที่ 18 ตุลาคม 2556

1.ขอยืนยันการทำประกันภัยทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 17 ตุลาคม 2556

1.รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประจำไตรมาส 4

วันที่ 15 ตุลาคม 2556

1.การกันเงินไว้เบิกเลื่มปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

2.หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

วันที่ 09 ตุลาคม 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 01 ตุลาคม 2556

1.ขยายาเวลาการจองเงินงบประมาณประจำปี 2556

วันที่ 30 กันยายน 2556

1.การสร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ ERP

2.ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษ

3.เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

วันที่ 26 กันยายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 17 กันยายน 2556

1.การดำเนินการนำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ 3 มิต ถ่ายโอนเข้าระบบ ERP

วันที่ 10 กันยายน 2556

1.การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

วันที่ 6 กันยายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การนำทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลในระบบ 3 มิติ ถ่ายโอนเข้าระบบ ERP

วันที่ 3 กันยายน 2556

1.ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล)

2.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่ 2 กันยายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2556

1.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ"ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร"(คณะ/สำนัก/สถาบัน (ทุกวิทยาเขต)

วันที่ 28 สิงหาคม 2556

1.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกาศใช้

2.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

1.ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ"ระบบจัดซื้อจัดจ้างและ

การจ่ายเงิน"

วันที่ 21 สิงหาคม 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและ

การจ่ายเงิน"(คณะ/สำนัก/สถาบัน สำหรับวิทยาเขตศรีราชา)

วันที่ 20 สิงหาคม 2556

1. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและ

การจ่ายเงิน"

วันที่ 14 สิงหาคม 2556

การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี พ.ศ.2556

การสร้างสินทรัพย์ที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ ERP

หนังสือเวียน ศธ 0513.10105/ว.12766 ลว.9 ส.ค.56 เรื่องแนวปฏิบัติการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2556

หนังสือเวียน ศธ 0513.10105/ว.12566 ลว.6 ส.ค.56 เรื่องการเปิดเผยราคากลาง (แก้ไข)

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ

การคำนวณราคากลาง

ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ ERP

1.หนังสือเวียน ศธ 0513.10105/ว.13063 ลว.14 สิงหาคม 2556 เรื่อง การกำหนดการส่ง

ใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี พ.ศ.2556

2.หนังสือเวียน ศธ 0513.10105/ว.13062 ลว.14 สิงหาคม 2556 เรื่อง การสร้างสินทรัพย์

ที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ ERP

วันที่ 13 สิงหาคม 2556

1.การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันที่ 09 สิงหาคม 2556

1.การเปิดเผยราคากลาง update 09/08/56

2.หนังสือเวียน ศธ 0513.10105/ว.12766 ลว.9สิงหาคม2556 เรื่องแนวปฏิบัติการขอกันเงินข้ามปี

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2556

3.ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ "ระบบจัดซื้อจัดจ้างและ

การจ่ายเงินในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556

วันที่ 07 สิงหาคม 2556

1.การเปิดเผยราคากลาง

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 05 สิงหาคม 2556

1.ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ ERP

วันที่ 02 สิงหาคม 2556

1.ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 01 สิงหาคม 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556

1.รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประจำไตรมาส 1,2,3

2.หนังสือเวียนเลขที่กค.0409.3/33882 ขอหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556

1.ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงเรื่อง "การปฏิบัติงานในระบบ ERP" ปี2555และปี2556

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

1.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

(บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ

นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การทำประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

1. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

1.ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

1.ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 17/2556 ลงวันที่ 20 มิ.ย.56

2.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

1.การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วันที่ 28 มิถุนายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.อัตราราคางานต่อหน่วย

4.อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศ

5.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

6.หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่าย

ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วันที่ 24 มิถุนายน 2556

1.ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้าง

เป็นพนักงานเงินรายได้

วันที่ 20 มิถุนายน 2556

1.การขยายเวลาการเบิกจ่าย

วันที่ 13 มิถุนายน 2556

1.ติดตามการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรของโครงการพิเศษ

วันที่ 7 มิถุนายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 3 มิถุนายน 2556

1.การปฏิติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

1.ประกาศกองคลัง เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

1.การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

2.แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

3.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

ภาครัฐ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

1.การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วันที่ 08 พฤษภาคม 2556

1.การเร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP

วันที่ 07 พฤษภาคม 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2. รายชื่อบริษัทที่ธนาคารโลกไม่อนุญาตให้ดำเนินการในโครงการที่ได้รับเงินกู้หรือ

ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก

วันที่ 02 พฤษภาคม 2556

1.การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ 30 เมษายน 2556

1.ขอทราบรายละเอียดการประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงาน

วันที่ 29 เมษายน 2556

1.ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิปฏิบัติการ เรื่อง"การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์

ในระบบ ERP ของโครงการพิเศษ

2.วิธีการปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

วันที่ 22 เมษายน 2556

1.ประกาศกองคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

2.ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง"การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ ERP ของ

โครงการพิเศษ

3.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การบันทึกรายการบัญชีเดินสะพัด

นระบบ ERP"

4.การบันทึกรายการใบเบิกถอนที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ ERP

วันที่ 19 เมษายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 18 เมษายน 2556

1.การเร่งรัดให้จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

วันที่ 17 เมษายน 2556

1.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน

วันที่ 11 เมษายน 2556

1.ติดตามการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรของโครงการพิเศษ

วันที่ 9 เมษายน 2556

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 4 เมษายน 2556

1.ขอให้โครงการพิเศษตรวจสอบรายการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร

(ระบบ Bill Payment) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

วันที่ 3 เมษายน 2556

1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 2 เมษายน 2556

1. เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปี 2556

วันที่ 1 เมษายน 2556

1. ขอให้ตรวจสอบบัญีเงินรับฝากพัฒนาวิชาการ

2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 28 มีนาคม 2556

1. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกองคลัง

วันที่ 14 มีนาคม 2556

1.ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง

2.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทพสินค้าและบริการหรือ

งานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร

ีว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

3.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

4.ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)

วันที่ 11 มีนาคม 2556

1.การตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP ของโครงการพิเศษ

2.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับบริหาร เรื่อง"แผนกลยุทธ์

ทางการเงินและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 7 มีนาคม 2556

1.การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP

วันที่ 5 มีนาคม 2556

1.การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไข

ใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS

2.แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน

และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

3.การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาล

ของทางราชการ

4.การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน

ในระบบ e-GP

5.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2556

1. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP"

ของโครงการพิเศษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

1. ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการ

พัสดุระดับปฏิบัติการ

2. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง\"การเรียกรายงานทางการเงินในระบบ ERP"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

1. การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

2. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

3. ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

1.การปรับเปลี่ยนรูปแบบสลิปเงินเดือน

2.ขอให้ติดตามความคืบหน้าในการให้ผู้สอบบัญชีเข้าสอบบัญชี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

1.การปรับลดอัตราเงินสมทบเงินประกันสังคม

วันที่ 30 มกราคม 2556

1.ขอให้ส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1)

วันที่ 24 มกราคม2556

1.เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการพิเศษ

ผ่านระบบ Bill Payment

วันที่ 22 มกราคม2556

1.ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2555

วันที่ 14 มกราคม2556

1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิ

ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป้นรายครั้ง

สำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่4)

2. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2555

3. การกำหนดวันที่และวิธีการ)ปฎิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีซัลเฟต

วันที่ 27 ธันวาคม 2555

1.แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2555

วันที่ 18 ธันวาคม 2555

1.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง "การทำงานในระบบ ERPและระบบ e-GP" ของหน่วยงาน

ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555

วันที่ 13 ธันวาคม 2555

1.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

2.แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฎิบติราชการตามภารกิจของ

หน่วยงาน

3.ประชาสัมพันธ์ใบสั่งซื้อคำบรรยายเล่ม2 เล่ม3 คำบรรยายเกี่ยวกับหลักการและวิธีพิจารณา

วินิจฉัยข้อหารือกับวิธีจัดทำบริหารสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ.2535

วันที่ 3 ธันวาคม 2555

1.การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วย

โรคเริ้อรัง

2.แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs)

3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2555

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

1.การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วย

เรื้อรัง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

1.มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

ขอเิชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับเงินและจัดทำใบนำฝาก

ในระบบ ERP ในวันที่ 21 พ.ย.55

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง"แนวปฏิบัติการลงทะเบียนและการรับเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการภาคพิเศษผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร

หลังปิดระบบการลงทะเบียนในวันที่ 15 พ.ย.55

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

1.ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ในวันที่ 13-16 พ.ย.55

2.การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

1. การรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GP

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

1.การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2556

อ่านเพิ่มเติม หนังสือที่ ศธ 0513.10105 / ว 17915 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555

วันที่ 31 ตุลาคม 2555

1.ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555

แบบฟอร์ม1 แบบฟอร์ม 2

2.วารสารงบประมาณปีที่ 9 ฉบับที่ 28

วันที่ 29 ตุลาคม 2555

1.ขอเชิญประชุมเรื่องการจัดทำข้อมูลเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2556 เข้าระบบ ERP

ในวันที่ 2 พ.ย.55

วันที่ 25 ตุลาคม 2555

1.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 4

ในวันที่ 29-31 ตค.55 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่หน้าเว็ปไซต์

หัวข้อเอกสารประกอบการอบรม

2.การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online

วันที่ 24 ตุลาคม 2555

1.รายงานการกันเงินเหลื่อมปี2555 #รายละเอียด #

วันที่ 22 ตุลาคม 2555

1.ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

(งบกระทบยอด ณ 30 กันยายน 55)รายละเอียดงบกระทบยอดเงินฝาก ณ 30 กันยายน 2555

2.รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประจำไตรมาส 4

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

1.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

วันที่ 15 ตุลาคม 2555

1.ที่ กค 0406.5/ว 328 เรื่องระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2555

2.ที่ กค 0420.5/ว 360 เรื่องการผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

3.ที่ กค 0401.2/ว 385 เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2555

1.แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2

2.ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

3.การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

4.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัตการเรื่องการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2555

วันที่ 11 ตุลาคม 2555

1.การยกยอดวัสดุคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เข้าระบบ ERP

2.ขอให้ส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ

พ.ศ.2555 (ไตรมาส ที่ 4)

3.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556(เงินรายได้)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556(เงินรายได้) แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม 2

1.การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555

2.การนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การ(ERP)สู่การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 5 ตุลาคม 2555

1.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติการลงทะเบียนการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของโครงการภาคพิเศษผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร วันที่ 8 ตุลาคม 2555

2.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการบันทึกรายการทางบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ครั้งที่ 2 วันที่9-10 ตุลาคม 2555

3..การลงทะเบียนในระบบ e-GP

4.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ตุุลาคม 2555

วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2

ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2555

วันที่ 25 กันยาน 2555

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติ

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

วันที่ 17 กันยาน 2555

-ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2556

ในวันที่ 24-26 กันยายน 2555

- ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของ

โครงการภาคพิเศษผ่านระบบ bill payment ในวันที่ 21 กันยายน 2555

update 14/09/2555

- กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการทำงานในระบบ ERPupdate 14/09/2555

- ที่ ศธ 0513.10105/ว.16382 ลว 14 ก.ย.55 เรื่องการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.

update 14/09/2555

- ที่ ศธ0513.10105/ว.2872 ลว 13 ก.ย.55 เรื่องขอทราบข้อมูลการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

update 13/09/2555

- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองคลัง

- ที่ กค 0421.3/ว.91 ลว 24 สิงหาคม 2555 เรื่อง การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้า

ของ สกสค.

- ที่ กค 0406.6/ว.296 ลว 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลา

เบิกจ่ายเงิน

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องการบันทึกบัญชีสำหรับโครงการภาคพิเศษ / สำหรับวิทยาเขต

ศรีราชา

ว.42 แจ้งย้ายที่ตั้งของบริษัทเคมิเคิลเอ็กเพรส จำกัด

ว.14986 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)

ว.492 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555

ว.14363 ขอเชิิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเื่รื่อง"การบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2555

สำหรับโครงการภาคพิเศษ"ในวันที่ 27 ส.ค.55

ว.14132 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เรื่องการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ประจำปี พ.ศ.2555

ว.13679 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

ว.13662 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ว.2240 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี"

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ PPT

ประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ รวมตาราง Factor F แบบฟอร์มคำนวณราคากลาง

ว.13043ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของโครงการภาคพิเศษ( แบบสำรวจข้อมูลการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการ

ภาคพิเศษ )

ว.2213 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกบัญชีัปีงบฯ55"

ว.2168 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลทางการเงิน

ว.12066 ขอเชิญประชุมเรื่อง "การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 10 ฯ"

( การจัดการพลังงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 10 )

ว.11988 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบฯ55 ประจำไตรมาส 1,2,3

ว.11965 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555

( แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม 2 )

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับปฏิบัติงาน)

ว.11105 ขอความร่วมมือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระในการดำรง

ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (นักวิชาการเงิน

และบัญชี)

ว.1753 ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (นักวิชาการเงิน

และบัญชี)

ว.09786 ขอเชิญประชุมเรื่อง "การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยใช้ระบบ Bill Payment

ของธนาคารและการจ่ายค่าใช้จ่ายหลักของโครงการ"

ว.09667 เร่งรัดการจำหน่ายพัสดุ

ว.1637 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุ

ราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับปฏิบัติงาน)

ว.1583 การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำหน่วยงานเพื่อใช้งานในระบบ ERP

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ว.08432 การเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใช้งานในระบบ ERP

ว.1456 ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

ว.1449 เร่งรัดการรายงานข้อมููลการใช้พลังงานปีงบฯ54 (12 เดือน) และปีงบฯ55

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนง.มก.เงินรายได้ (ผู้้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน)

ว.1439 ขอเชิญประชุมฯเรื่อง "วิธีการบันทึกรายการทางบัญชีปีงบฯ55 (1 ต.ค. 54 -30 มิ.ย. 55)"

ว.1267ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง "วิธีการปฏิบัติในการบันทึกรายการทางบัญชีปีงบฯ 2555"

( เอกสารตามหนังสือ ว.1267 Power point นำเสนอ )

ว.1260 แนวปฏิบัติการดำเนินการเงินทดรองจ่าย / เงินหมุนเวียนประจำหน่วยงาน

( เอกสารตามหนังสือ ว.04233 รายงานขอซื้อวัสดุ เอกสารแนบท้าย )

ว.1059 ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุของ

หน่วยงานในสนง.อธิการบดี)

ว.04663 ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษ

ว.04660 ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2554

ว.04233 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555

( เอกสารตามหนังสือ ว.04233 สรุปมาตรการ/แนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบฯ

แบบแจ้งรายละเอียดกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี'54 )

ว.0651 ขอเชิญประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติและกำหนดการส่งข้อมูลการบันทึกบัญชีปีงบฯ54

ว.0369 ขอเชิญหน่วยงานที่ได้รับงบฯฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน (รอบ 2) ประชุม

ว.02358 ขอให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์รายการค้า

และบันทึกบัญชี ปี 2554

ว.0257 ขอเชิญประชุมชี้แจงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์

( เอกสารตามหนังสือ ว.0257 ตารางสำรวจหลอดไฟ T5 )

ว.105 แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2554

( เอกสารตามหนังสือ ว.105 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปี 2554 )

ว.00036 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย / เงินสมทบเงินประกันสังคมประจำปี (บางเขน)

ว.0001 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย 10% และเงินยืมทดรองจ่าย

ว.00006 การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งเอกสารสรุปเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินประจำตำแหน่ง

ว.19598 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี

การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน"

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

"รหัสงบประมาณ พ.ศ.2555"

ว.4015 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ KM การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่1)

ว.18499 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "แนวทางการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2555

การจัดทำบัญชีประจำปีงบประมาณ 2554 และการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ"

ว.18371 การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2555

ว.18370 การชำระเงินค่าจ้างเหมาบริการ กรณีไม่มีพนักงานของผุ้รับจ้างมาปฏิบัติงาน

หรือมาไม่ครบจำนวน

ว.3956 ขอให้ส่งรายงานการเงินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2554

ว.3941 การนำส่งเงินประกันสังคม

ว.3940 การจัดส่งเอกสารนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ว.3938 ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ส่วนกลาง

ว.17566 ขอเลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี ตามหนังสือ ว.17315

ว.17564 ปฏิทินการบริหารงบฯรายจ่ายเงินรายได้ มก. ประจำปีงบฯ 2555

ว.3856 ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2554

ว.17505 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบฯ 2554 ประจำไตรมาส 4

ว.3836 ขอความร่วมมือใ้ห้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

ว.17315 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี ู่การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน"

( ตามหนังสือ ว.17315 เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามหนังสือ ว.17566)

ว.16843 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำระบบ ERP

สู่การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของ มก."

ว.16412 การตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ว.16413 การจัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ 2555 (เงินรายได้)

ว.16268 ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ว.3475 ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 (เอกสารตามหนังสือ

ว.3475 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดการใช้ใบเสร็จรับเงิน )

แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ

ว.3250 ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

ว.2340 การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554

( เอกสารตามหนังสือ ว.2340 แบบฟอร์มการนำส่งเงินกฐินพระราชทาน )

ว.15080 การแก้ปัญหาทางด้านบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( ตามหนังสือ ว.15080 ให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทางบัญชีการเงินไว้

เพื่อรอคำสั่งต่อไปจากมหาวิทยาลัย)

ว.13600 การขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2554

ว.13547 กำหนดการส่งใบสำคัญจ่ายเงินรายได้ สนง.อธิการบดี ประจำปี พ.ศ.2554

ว.2586 ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

ว.2613 ขอกำหนดแนวปฏิบัติในการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณเงินรายได้

ว.13152 ขอซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้หน่วยงาน

ว.2627 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ว.12421 รายงานใช้จ่ายเงินงบฯ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบฯ 53

ว.11544 ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปีงบฯ 54

ว.11543 ขอปิดการจ่ายพัสดุั่ชั่วคราว

ว.11228 การรายงานรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมมูลค่าจากระบบบัญชี 3 มิติ

ว.10937 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ KM การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 54

ว.2095 ขอความร่วมมือตรวจสอบเงินฝากธนาคาร

ว.2093 ขอความร่วมมือให้ตรสวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

ว.10702 มาตรการและแนวทางการเร่่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2554

ว.1978 การใช้แบบฟอร์มสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยและจ้างทำความสะอาด

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินงบฯ/เงินรายได้)

 แบบหนังสือแจ้งทำสัญญาสัญญาจ้างทั่วไป (สำหรับงบฯอุทกภัยปี 2555)