วันที่ 12 ตุลาคม 2564

1.การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว.

2.แนวปฏิบัติการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

1.ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)ในระบบ ERP

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

 

วันที่ 29 กันยายน 2564

1.แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและให้ส่วนงานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

"แบบฟอร์มขอเอกสารเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งวดบัญชีปี 2564 ของทุกส่วนงานและทุกวิทยาเขตที่รวมอยู่ในรายงานการเงิน"


วันที่ 28 กันยายน 2564

1.ขออนุมัติปิดบริการในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

 

วันที่ 23 กันยายน 2564

1.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายงบลงทุน เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564

4.บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม

        >>>> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2564 <<<<

5.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

6.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

7.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 15 กันยายน 2564

1.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

วันที่ 14 กันยายน 2564

1.ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

2.ขอแจ้งปิดรอบระยะเวลาการบัญชีในระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

1.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม "โครงการพัฒนากระบวนการทำงานและปรับปรุงระบบงาน ERP"

2.ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

4.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เดือนกรกฎาคม 2564

5.บัญชีนวัตกรรมไทย

    >>>> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2564 <<<<

 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

1.แนวปฏิบัติการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

    >>>> สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายได้ที่นี่ <<<<

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

1.บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน 2564

            >>>> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน 2564 <<<<

2.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน 2564

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

1.การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างทำความสะอาดอาคาร / จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

1.มาตรการการให้บริการกองคลัง ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ฉบับที่ 7

1_10072564_1
1_10072564_1

 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

1.การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

1.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564

2.บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พฤษภาคม 2564

    >>>> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 <<<<

3.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

1.อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

2.แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเช่าค้างรับประจำเดือน

3.แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีตั้งหนี้แจ้งหนี้ระหว่างกันสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยข้ามงวดปีบัญชี

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

1.ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-Covid WEEK)

2.ขอแจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าบริหารจัดการงบประมาณของกองคลัง จากงบดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

1.แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

1. บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เมษายน 2564

  >>>> บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2564 <<<<

2.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตรรมไทย เดือนเมษยน 2564

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

>>>> สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<<<

 

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

1.ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ล่าช้า

 

วันที่ 30 เมษายน 2564

1.มาตรการการให้บริการกองคลัง ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ฉบับที่ 7

 

วันที่ 29 เมษายน 2564

1.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 

วันที่ 26 เมษายน 2564

1.บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มีนาคม 2564

2.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564

 

วันที่ 23 เมษายน 2564

1.ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และกำหนดการสอบข้อเขียน

  

วันที่ 21 เมษายน 2564

1.การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์

 

วันที่ 19 เมษายน 2564

1.แนวปฏิบัติในการทำงานระบบ ERP จากที่บ้านกรณีฉุกเฉิน

2.มาตรการการให้บริการกองคลัง ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) ฉบับที่ 6

 

วันที่ 9 เมษายน 2564

1. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดทำราคากลางโครงการจ้างก่อสร้าง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 

1.มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ ผู้กู้/ลูกหนี้ ธนาคารออมสิน

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564

1.การพิจารณาตัวอย่างลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษา

2.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนา เรื่อง "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้"

3.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

4.แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

5.บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารเพิ่มเติมบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2564

6.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

7.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

8.ผลิิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การขยายเวลาเบิกจ่่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (แหล่งเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

4.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด / ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

1.บัญชีนวัตกรรมไทย มกราคม 2564

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

 

วันที่ 22 มกราคม 2564

1.ขอให้แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เอกสารประกอบ

 

วันที่ 14 มกราคม 2564

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู่ทิ้งงาน (2)

 

วันที่ 13 มกราคม 2564

 

1.อัตราราคางานต่อหน่วย

 

วันที่ 12 มกราคม 2564

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติธันวาคม 2563 

2.การจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมากชิก กบข. ประจำปี 2563 ทางอีเมล 

 

วันที่ 6 มกราคม 2564

 

1.หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

2.หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563

4.บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563

5.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง