แบบฟอร์มไฟล์ Excel

แบบฟอร์มรายละเอียดการใช้ใบเสร็จฯ 53
แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2553
     excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4111(ตกเบิกปรับเพิ่มค่าจ้าง)

     excel แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
          ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน แบบ 5416
     excel แบบรายงานตัวขอเบิกค่าจ้าง แบบ 5414
     excel แบบฟอร์มรายงานทะเบียนทรัพย์สิน UPDATE 27/08/08
     excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4200
     excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4109 (ตกเบิกจ้างใหม่)
     excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4111(ตกเบิกปรับเพิ่มค่าจ้าง)
     excel แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างชั่วคราว แบบ กค 5410
     excel แบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการหรือลูกจ้าง แบบ 4211

 

         แบบฟอร์มไฟล์ Word   

แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จฯ 53
         แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้สอย)
         ใบมอบฉันทะ
         ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
         ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ  
         ใบมอบอำนาจ  
         สัญญาการยืมเงิน(แบบ 8500)
         (แบบ 8500)   
         บัญชีตกลงเงินยืมทดรองราชการ (แบบ บ.จ.2)
         แบบขอนุมัติเดินทางไปราชการ
         ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
         ใบสำคัญรับเงิน    
         แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร  
         แบบฟอร์มครุฑ    
         ใบลาพักผ่อนประจำปี
         ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร   
         แบบขอนุมัติหลักการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ
         แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
         รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
         ตารางรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ
         แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
         แบบรายงานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. 2550
         แบบ บส.01(ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/เช่า)
         ข้อมูลผู้ขายที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว
         แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำเดือน..............
         แบบฟอร์มรายงานการใช้วัสดเชื้อเพลิง (หมายเลข 1)
         แบบฟอร์มรายงานการใช้วัสดุเชื้อเพลิง (หมายเลข 2)
         แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน

          แบบฟอร์มไฟล์ PDF

    ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงิน) แบบ 7137
    หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7136
    ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล แบบ 7135
    แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
                กรณี
ข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก แบบ 7134
    หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ 7133
    หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 7132
    หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 7130
    คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7129      
          แบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
          แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ
          แบบบัญชีตกลงเงินยืมทดรอง ราชการชั่วคราว(แบบ บจ.2)
          แบบคำขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ
          ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
          สัญญาการยืมเงิน

ใบเบิกเงินสวัสดิการ

      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ) แบบ 7131 (งบกลาง)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ) แบบ 7223 (งบกลาง)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พนักงาน มก.) แบบ 7105 (พิมพ์สีเขียว)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (พนักงาน มก.) แบบ 7218 (พิมพสี์เขียว)

 
steps form relation https://acc3d.ku.ac.th/t2.php ผังบัญชีอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง ณ 1 ต.ค. ผังบัญชีมาตรฐาน (General Ledger) webboard
 
 
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8147-50 โทรสาร 0-2942-8147-50
E-MAIL : finance@ku.ac.th