แบบฟอร์มไฟล์ Excel

ตัวอย่าง แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบงปม.1) Excel 2003

แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2556

แบบฟอร์มเงินตกเบิก (ช.พ.ค.) แบบ 4111

excelแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2554

excel แบบฟอร์มรายละเอียดการใช้ใบเสร็จฯ 53
excel แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2553
excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4111(ตกเบิกปรับเพิ่มค่าจ้าง)

excel แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน แบบ 5416

excel แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2555

excel แบบรายงานตัวขอเบิกค่าจ้าง แบบ 5414
excel แบบฟอร์มรายงานทะเบียนทรัพย์สิน UPDATE 27/08/08
excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4200
excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4109 (ตกเบิกจ้างใหม่)
excel แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน แบบ 4111(ตกเบิกปรับเพิ่มค่าจ้าง)
excel แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างชั่วคราว แบบ กค 5410
excel แบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการหรือลูกจ้าง แบบ 4211

แบบฟอร์มไฟล์ Word   

 แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จฯ 53
 แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้สอย)
 ใบมอบฉันทะ
 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ  
ใบมอบอำนาจ  
 สัญญาการยืมเงิน(แบบ 8500)
 (แบบ 8500)   
 บัญชีตกลงเงินยืมทดรองราชการ (แบบ บ.จ.2)
 แบบขอนุมัติเดินทางไปราชการ
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 ใบสำคัญรับเงิน    
 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร  
 แบบฟอร์มครุฑ    
ใบลาพักผ่อนประจำปี
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร   
แบบขอนุมัติหลักการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ
แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตารางรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
แบบรายงานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แบบ บส.01(ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/เช่า)
ข้อมูลผู้ขายที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว
แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำเดือน..............
แบบฟอร์มรายงานการใช้วัสดเชื้อเพลิง (หมายเลข 1)
แบบฟอร์มรายงานการใช้วัสดุเชื้อเพลิง (หมายเลข 2)
แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน
ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงิน) แบบ 7137

แบบฟอร์มไฟล์ PDF


หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7136
ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล แบบ 7135
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
       กรณี
ข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก แบบ 7134
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ 7133
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 7132
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 7130
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7129      
แบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 แบบขอรับบำเหน็จลูกจ้างประจำ
แบบบัญชีตกลงเงินยืมทดรอง ราชการชั่วคราว(แบบ บจ.2)
แบบคำขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน

 

ใบเบิกเงินสวัสดิการ

       ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ) แบบ 7131 (งบกลาง)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ) แบบ 7223 (งบกลาง)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พนักงาน มก.) แบบ 7105 (พิมพ์สีเขียว)
      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (พนักงาน มก.) แบบ 7218 (พิมพสี์เขียว)